PAST PRESIDENTS

SAEINDIA Presidents

Ms. Rashmi Urdhwareshe

2020 – 2022

Dr. Bala.K.Bharadvaj

2018 – 2020

Dr. R.K.Malhotra

2016 – 2018

Dr. Aravind S Bharadwaj

2014 – 2016

Dr. Shrikant R. Marathe

2012 – 2014

Dr. R. Dayal

2010 – 2012

Mr. M.S.Kumar 

2008 – 2009

Dr. Pawan Goenka

2006 – 2008

Dr. Ramamurthy Mahadevan

2004 – 2005

Dr. K. Kumar

2002 – 2003